O nas

Aktualności

01 lipiec 2020
Nowość w ofercie APX - Frezarki do metali lekkich i kompozytów BELOTTI

25 luty 2020
APX zaprasza na Targi INNOFORM do Bydgoszczy w dn. 03-05.03.2020

02 styczeń 2020
Nowość w ofercie APX - tokarki BIGLIA

24 wrzesień 2019
APX zaprasza na Targi TOOLEX w Sosnowcu 2019

09 wrzesień 2019
Zapytanie ofertowe 3/09/19KL na transport oraz załadunek i rozładunek maszyn i urządzeń na targi TOOLEX 2019

09 wrzesień 2019
Zapytanie ofertowe 02/09/19KL na zaprojektowanie i wykonanie zabudowy stoiska targowego „pod klucz” na TOOLEX 2019

05 wrzesień 2019
Zapytanie ofertowe 1/09/19/KL na ustalenie wysokości ceny za wykonanie wydruku 1000 szt. katalogów CNC

09 sierpień 2019
Zapytanie ofertowe 1/08/19/KL dotyczące zapewnienia noclegów podczas wystawiennictwa APX na Toolex 2019

31 lipiec 2019
Zapytanie ofertowe 4/07/19/KL dotyczące realizacji filmu promocyjnego APX na Toolex 2019

31 lipiec 2019
Zapytanie ofertowe 3/07/19/KL dotyczące gadżetów reklamowych na targi Toolex 2019

30 lipiec 2019
Zapytanie ofertowe 2/07/19/KL dotyczące zapewnienia noclegów podczas wystawiennictwa APX na Toolex 2019

09 lipiec 2019
"OPRAWKOWY ZAWRÓT GŁOWY" - jeszcze więcej promocji na oprawki!

08 lipiec 2019
Zapytanie ofertowe 1/07/19/KL na ustalenie wysokości ceny za wykonanie wydruku 1000 szt. katalogów ogólnych (produktowych)

12 czerwca 2019
Promocyjne ceny na oprawki "OPRAWKOWY SZAŁ CENOWY"

21 maj 2019
APX zaprasza na Targi MACH-TOOL 2019 w Poznaniu

20 maj 2019
APX zaprasza na Targi PLASTPOL 2019 w Kielcach

Dofinansowania

Newsletter
Home  »  O nas

Warunki handlowe

APX TECHNOLOGIE SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej zwane: „OWS”) określają zasady współpracy i zawierania umów sprzedaży towarów, produktów i usług  których producentem lub dystrybutorem lub sprzedawcą jest APX Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Opaczy , ul. Centralna 27, 05-816 Opacz , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000024642.

1.2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży, ofert na wszystkie towary, produkty i usługi  zawieranych przez APX Technologie Sp. z o.o. w tym również umów zawieranych w formie zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu towaru lub usługi .

OWS nie mają zastosowania do umów z konsumentami.

OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy lub zamówienia w formie pisemnej w siedzibie APX Technologie Sp. z o. o. lub na stronie internetowej www.apx.pl. Jeżeli podmiot, który dokonuje zakupu pozostaje w stałych relacjach handlowych z APX, przyjęcie OWS przy zawarciu pierwszej umowy oznacza ich akceptację dla kolejnych zamówień lub umów.

1.3. Postanowienia zawarte w rzeczonych warunkach ( OWS ) mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.4. Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków umów Kupującego

w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. Niniejsze OWS należy traktować jako wyrażenie sprzeciwu wobec warunków stosowanych przez Kupującego.

 

2. TERMINOLOGIA

 

Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży ( OWS ) określenia oznaczają:

2.1. Sprzedający – APX Technologie Sp. z o.o., ul. Centralna 27, 05-816 Opacz , NIP: 522-25-72-372 , REGON: 016444351.

2.2. Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej .

2.3. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar, produkt lub usługę staje się wymagalna do zapłaty.

 

2.4. Towar – rzeczy ruchome, maszyny, części maszyn oferowane przez Sprzedającego.

2.5. Produkt – wyroby produkowane w zakładzie produkcyjnym Sprzedającego, których nabywcą jest Kupujący.

2.6. Usługi – usługi montażu maszyn, serwisu oraz inne usługi oferowane przez Sprzedającego,  których nabywcą jest Kupujący.

2.7. Zamówienie - złożenie oferty przez Kupującego  dotyczącej zakupu Produktów lub Usług złożone przez Kupującego na piśmie, dostarczone osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e – mailem zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

 

3. PROCES SPRZEDAŻY

 

3.1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, na ulotkach, w reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie wraz z ciągłym rozwojem i zmianami zachodzącymi w branży technicznej oraz rozwojem towarów i produktów.

3.2. Zamówienie od Kupującego po zaakceptowaniu oferty Sprzedającego powinno zwierać następujące dane:

– nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,

– numer NIP lub jego odpowiednik,

– numer oferty Sprzedającego,

– określenie towaru, produktu lub usługi wraz z nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,

– Ilość zamówionego towaru lub produktu,

– termin realizacji zamówienia,

– miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru lub produktu zgodnego z ustaleniami.

3.3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail , listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Odpowiedź Sprzedającego zawierająca zmodyfikowane w stosunku do ww. zamówienia parametry zamówienia , uważana będzie za ofertę sprzedaży złożoną przez APX Technologie sp. z o.o. Ustalenia i ceny zawarte w ofercie dla Kupującego są aktualne przez 30 dni od daty wystawienia oferty chyba że strony ustaliły indywidualny okres czasu ważności oferty zawarty w ofercie.

3.4. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w rozdziale 3 ust.3.2 OWS oraz braku wpłaty ustalonych i wymagalnych w ofercie warunków płatności, takich jak zapłata za towar, produkt  lub usługę lub wpłata zaliczki na poczet zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww. przesłanek. W przypadku odstąpienia od umowy kara umowna wynosi 10 % wartości zamówienia.

3.5. Kupujący może przyjąć ofertę APX Technologie Sp. z o.o. jedynie bez zastrzeżeń, jakiekolwiek warunki, zastrzeżenia, lub zmiany określone w przyjęciu oferty uważa się za nieistniejące. Jakakolwiek zmiana przez Kupującego wystosowanej do niego oferty będzie wymagała uprzedniego poinformowania Sprzedającego o zmianie w formie pisemnej na adres siedziby APX Technologie Sp. z o.o., w drodze wiadomości e-mail wysłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego lub faksem na numer faks Sprzedającego oraz zaakceptowania zmiany w drodze wiadomości e-mail wysłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres Kupującego lub faksem.

3.6. Kupujący potwierdzając przyjęcie oferty APX Technologie Sp. z o.o. oświadcza jednocześnie, iż zapoznał się i w pełni akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. Stosowanie Ogólnych Warunków Zakupów sporządzonych przez Kupującego podlega zatem wyłączeniu.

3.7. Rozwiązanie umowy za porozumieniem jest dopuszczalne po uprzednim, pisemnym ustaleniu warunków rozwiązania umowy ze Sprzedającym.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do uzależnienia rozwiązania umowy od obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

3.8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania w przypadku, gdy jest ono wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego (siła wyższa). W szczególności dotyczy to takich wypadków, jak: strajki, akty terrorystyczne, wojna, problemy związane z dostawą, transportem lub produkcją, działania władz ustawodawczych bądź wykonawczych oraz klęski żywiołowe.

3.9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub następcze szkody, takie jak utrata zysków, wynagrodzenia, utrata danych lub przewidywanych oszczędności w razie awarii produktu lub towaru.

Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za szkody, których klient mógł uniknąć stosując się do informacji zawartych w instrukcji obsługi oraz przekazanych podczas szkolenia . Szkody powstałe podczas pracy urządzenia pozostawionego bez

nadzoru, a także szkody powstałe w wyniku wykorzystywania produktu lub towaru (lub jakiegokolwiek jego elementu) niezgodnie z przeznaczeniem lub dołączoną instrukcją obsługi.

 

4. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH

 

4.1. Usługi serwisowe obejmują montaż maszyn oraz usterki urządzeń i ich części, nie objęte gwarancją na podstawie Ogólnych Warunków Gwarancji, lub w stosunku do których gwarancja zgodne z Ogólnymi Warunkami Gwarancji, wygasła.

4.2. W celu skorzystania z usług serwisowych APX Technologie Sp. z o.o. Kupujący dokonuje zgłoszenia usterki pisemnie, drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego, telefonicznie lub faksem na numer faks Sprzedającego, zamieszczone na stronie internetowej www.apx.pl.

4.3. Zlecający jest obowiązany wraz ze zgłoszeniem usterki udzielić informacji dotyczących produktu oraz podać opis objawów usterki. Zgłoszenie uznaje się za dokonane z chwilą jego potwierdzenia przez APX Technologie Sp. z o.o. drogą elektroniczną w drodze wysłania wiadomości e-mail lub za pomocą faksu.

4.4. Na podstawie informacji udzielonych przez Kupującego, APX Technologie Sp. z o.o. dokonuje wstępnej diagnozy usterki produktu i przesyła Kupującemu w formie pisemnej, mailowej lub faksem standardową  oferty serwisową. Ustalenia i ceny zawarte w ofercie dla Kupującego są aktualne przez 30 dni od daty wystawienia oferty. Ostateczna faktura VAT jest wystawiana za faktyczny czas pracy.

4.5. Na prośbę klienta Sprzedający może również dokonać wstępnej diagnozy usterki w miejscu położenia produktu u Kupującego i przedstawić wycenę w formie pisemnej, mailowej lub faksem. Informacja taka ma charakter orientacyjny i nie jest wiążąca. W razie braku akceptacji przez Kupującego kosztów usługi serwisowej, APX Technologie Sp. z o.o. nie jest obowiązany do podjęcia jakichkolwiek dalszych czynności.

4.6. APX Technologie Sp. z o.o. przystępuje do naprawy usterki po akceptacji przez Kupującego warunków oferty serwisowej.

4.7. Brak adnotacji dotyczących wadliwej bądź nienależycie wykonanej usługi serwisowej w raporcie serwisowym, oznacza bezwarunkowy odbiór wykonanej usługi, uznanie roszczenia oraz stanowi podstawę do obciążenia Kupującego kosztami usługi serwisowej.

4.8. APX Technologie Sp. z o.o. udziela gwarancji na usługi montażu części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych w zakresie i na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji opublikowanych na stronie internetowej APX Technologie Sp. z o.o.

 

5. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

5.1. W przypadku braku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru, produktu lub usługi jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.

5.2. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

 

5.3. Cena Sprzedającego obejmuje : opłaty celne, transport do bramy zakładu Kupującego (bez rozładunku), ubezpieczenie transportu, w przypadku kupna maszyn – uruchomienie u Klienta, szkolenie personelu obsługującego oraz gwarancję.

5.4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru, produktu lub usługi w terminie wskazanym w fakturze lub umowie sprzedaży. Płatność zrealizowana będzie przez Klienta w PLN, EURO, USD, JPY ( przelew bankowy ). Przeliczenia na PLN dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

5.5. W przypadku zakupu towarów płatność zostanie dokonana przez Kupującego w 3 transzach według umowy zawartej z Kupującym:

1 Pierwsza transza - zadatek po podpisaniu Umowy w uzgodnionym terminie

2 Druga transza - płatna po dostawie

3 Trzecia transza -  płatna po uruchomieniu obrabiarki

4 W przypadku gdy zakup towaru przejmuje firma leasingowa, Sprzedający wyraża zgodę na przejęcie zobowiązania przez Leasingodawcę.

5.6. Warunki płatności Sprzedającego w przypadku produktów zakładu produkcyjnego są następujące:

1. Przedpłata

2. Termin płatności 7 dni

3. Inny termin płatności wyłącznie jeśli wynika to z oferty.

5.7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, podanym na fakturze/umowie lub dzień zapłaty gotówką. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze lub umowie upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów, produktów i usług wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień.

5.8. Sprzedający może uzależnić akceptację nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki lub przedpłaty całości kwoty na poczet nowego zamówienia Kupującego.

5.9. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar, produkt lub usługę realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar, produkt lub usługę w ustalonym terminie. Kupującemu nie przysługuje prawo potrącenia swoich należności z należnościami z Sprzedającego.

 

 

6. DOSTAWY

 

6.1. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

6.2. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nieprzyjęcia towaru lub produktu, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania .

6.3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, oraz sporządzić protokół uszkodzenia produktu przy odbiorze Towaru przewoźnikowi, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni ) zgłosić Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

Przekazanie protokołu niezgodności po terminie skutkuje utratą gwarancji na zamówiony towar.

 

7. DOKUMENTACJA

 

7.1. Oryginalna dokumentacja dotycząca przedmiotu dostawy jest dostarczana w języku angielskim oraz języku polskim. W przypadku występowania sprzeczności pomiędzy dokumentacją w języku angielskim i jej tłumaczeniem, wersja w języku angielskim będzie wiążąca.

 

8. PRAWO WŁASNOŚCI

 

8.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru lub produktu co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru lub produktu do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar lub produkt oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.

8.2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar lub produkt w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego.

8.3. W przypadku zajęcia towaru/produktu stanowiącego własność Sprzedającego, w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru/produktu w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje, o tym gdzie są przechowywane towary lub produkty objęte zastrzeżeniem własności.

 

9. GWARANCJA

 

9.1. Okres gwarancji na towary określony jest w umowie sprzedaży zawieranej z Kupującym, uzależniony jest od indywidualnych wytycznych producenta. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może zostać przedłużona na dodatkowo uzgodnionych warunkach .

9.2. Okres gwarancji na produkty regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.3. Okres gwarancji na usługi serwisowe wynosi jeden rok od daty wykonania usługi.

 

10. DANE OSOBOWE

 

10.1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego, w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych (w tym realizacją zobowiązań wynikających z umowy) oraz celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego.

10.2. Administratorem danych jest Sprzedający (w sprawach przetwarzania  danych osobowych można skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych na adres email :  apx@apx.pl), a podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Sprzedającego i Kupującego, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy/zamówienia, w szczególności do momentu przedawnienia zobowiązań. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie internetowej: http://www.apx.pl/pl/obrabiarki/o_nas/ochrona_danych_osobowych.

10.3. Kupujący ma prawo do żądania od Sprzedającego dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.4. Kupujący nie może osobom trzecim, bez zgody Sprzedającego, przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym w sprawach objętych tajemnicą handlową. Strony zobowiązują się także nie rozpowszechniać i nie udostępniać jakimkolwiek osobom trzecim informacji, które uzyskały o drugiej Stronie w związku z wykonywaniem Umowy.

 

11. PODSUMOWANIE

 

11.1. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie. Teksty umowy i OWS w języku polskim stanowią wersję oryginalną, mającą pierwszeństwo wobec ewentualnych wersji w językach obcych.

11.2. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień OWS lub umowy nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS lub umowy.

11.3. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego .

11.4. W zakresie wykraczającym poza uregulowania zawarte w OWS wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi w rozumieniu art. 558 § 1 kodeksu cywilnego. OWS wyłączają stosowanie Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej sprzedaży towarów.

MATSUURANICOLAS CORREAHartfordGOODWAYBIGLIAQUASERFanucProthCellroBELOTTIZIMMER&KREIMARISTECHSure FirstSUPERTECKENTACMEMANDELLI
© 2011 APX TECHNOLOGIE
Projekt & cms: www.zstudio.pl